Carpenter working with circular saw

Regulamin portalu EmiBud

REGULAMIN SERWISU EMIBUD

DEFINICJE

Dzień roboczy – jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny w serwisie https://emibud.pl umożliwiający złożenie Rezerwacji urządzeń w celu zawarcia umowy najmu między Wynajmującym a Klientem

Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę najmu na warunkach określonych w niniejszych OWUS

Kodeks Cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca rezerwacji sprzętu;

Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

Wynajmujący – właściciel portalu emibud.pl firma „EmiBud” Emilia Tomaszewska z siedzibą w miejscowości 58-250 Pieszyce, Nadbrzeżna 17 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 882-214-05-76

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.);

Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji i zmierzające do zawarcia Umowy Najmu Wynajmującego z Klientem

Portal internetowy – strona internetowa działająca pod adresem https://emibud.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Ogólne Warunki Najmu Sprzętu (zwane dalej „OWNS”) określają szczegółowe warunki umów najmu maszyn, sprzętu i urządzeń (dalej jako „Umowy”/”Umowa”), zawieranych przez EmiBud Emilia Tomaszewska („Wynajmują-cy”), przy ul. Nadbrzeżna 17, 58-250 Pieszyce pod numerem NIP: 882-214-05-76. Z Wynajmującym można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: 535 277 253 lub 796 696 662 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: biuro@emibud.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://emibud.pl/kontakt/

§2. SKŁADANIE I REALIZACJA REZERWACJI ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INTERNETOWEGO

1. Rezerwacje przyjmowane są od Klientów za pośrednictwem strony www.emibud.pl (poprzez Formularz zamówienia) 24godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem posiadania aktywnego adresu e-mail

2. Rezerwacje złożone w dni powszednie po godzinie 11:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym

3. Do zawarcia rezerwacji dochodzi w momencie wyboru urządzenia, terminu najmu, sposobu płatności i opcji dodatkowych możliwych przy składaniu rezerwacji oraz akceptacji regulaminu wraz z dokonaniem płatności.

4. Potwierdzeniem złożenia rezerwacji i jej przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Wynajmującego stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Wynajmującego o otrzymaniu zlecenia rezerwacji z jego płatnością i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta rezerwacja towaru między Wynajmującym a Klientem

5. Klient może dokonywać zmian w rezerwacji poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową: biuro@emibud.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://emibud.pl/kontakt

6. Rezerwację można anulować w każdym momencie za pośrednictwem metod komunikacji opisanych w $1pkt1 z możliwością zwrotu całej wpłaconej kwoty o ile rezerwacja nie była anulowana w terminie 7 dni poprzedzających 1 dzień rozpoczęcia biegu rezerwacji. Jeżeli rezerwacja zostanie anulowana w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem terminu rezerwacji wówczas przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 30% wpłaconej kwoty dla rezerwacji

7. W przypadku składania rezerwacji obowiązuję płatność za wybrany termin za pośrednictwem systemu płatności Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050

Natomiast kaucja za wynajem sprzętu zostaje pobrana w formie gotówki w momencie podpisywania umowy najmu i odbioru sprzętu

8. Dokonanie rezerwacji nie stanowi umowy najmu, która zawierana jest w momencie odbioru sprzętu i wpłaceniu kaucji za najem, stanowi jedynie opłatę za dostępność sprzętu dla Klienta w wyznaczonym przez niego terminie rezerwacji, która rozliczana jest na poczet zawarcia przez niego umowy najmy.

§3. CENY URZĄDZEŃ

1. Wszystkie ceny urządzeń są cenami końcowymi i są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

§4. WARUNKI UMOWY NAJMU

1. Niniejsze warunku dotyczą zawarcia umowy najmu sporządzanej na podstawie dokonanej rezerwacji na portalu internetowy w podczas odbioru sprzętu i opłaceniu kaucji w siedzibie firmy.

2. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

3 Najemca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

4. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy, Najemca wpłaca kaucję zwrotną w kwocie zgodnej z cennikiem zamieszczonym w siedzibie firmy jak i w katalogu urządzeń na portalu internetowym

5.Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz za najmowany sprzęt w wysokości i za okres wynikającej z dokonanej rezerwacji na portalu internetowym, która zostaje opłacony w momencie dokonania rezerwacji na portalu internetowym

7.Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w dniu zwrotu wynikającym z dokonanej rezerwacji w stanie nie pogorszonym, na swój koszt; w przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według dziennej stawki wynajmu produktu dostępnej w katalogu produktów na portalu internetowym

8 .Do obowiązków Najemcy należy:

a) użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

b) zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,

c) niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,

d) nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego,

e) nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,

f) utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie, pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji.

g) Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej.

9. Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

10. Warunkiem podpisania umowy jest okazanie przez Wynajmującego dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania np. prawo jazdy, paszport lub ostatni opłacony rachunek za prąd, gaz lub podatki.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient wypełniając Formularz rezerwacji, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wynajmującego zgodnie z Polityką prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
2. Dane osobowe o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Wynajmującego wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z realizacją zamówienia.
3. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
4. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie https://emibud.pl/polityka-prywatnosci

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Portalu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
2.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wynajmującego, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.